هزار نقش بر آرد زمانه و نبود
یکی چنان که در آیینه تصور ماست
نویسندگان