هنوز مطلبی توسط «Vnt. Anila» ثبت نشده است

هزار نقش بر آرد زمانه و نبود
یکی چنان که در آیینه تصور ماست
نویسندگان